Quy hoạch, xây dựng

Hậu Giang phê duyệt loạt đồ án quy hoạch xây dựng

Thứ hai, 17/1/2022 | 10:02 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Theo đó có 30 đồ án quy hoạch của 7 huyện, thị, thành được lập quy hoạch.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

Hậu Giang phê duyệt 30 đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500

Theo đó, 30 đồ án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 của 7 huyện, thị, thành được phê duyệt. Trong đó, thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy là các địa phương có đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt nhiều nhất (thành phố Ngã Bảy: 8 đồ án, thành phố Vị Thanh: 7 đồ án), huyện Châu Thành 5 đồ án, huyện Vị Thủy: 4 đồ án, huyện Long Mỹ: 3 đồ án, thị xã Long Mỹ: 2 đồ án, huyện Phụng Hiệp: 1 đồ án, huyện Châu Thành A không có đồ án nào.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập danh mục các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

Giao UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Khánh Nam