Tin hoạt động hiệp hội

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam kiện toàn Ban Lãnh đạo Hiệp hội

Thứ hai, 8/1/2024 | 15:53 GMT+7
Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam vừa ban hành các nghị quyết nhằm kiện toàn Ban Lãnh đạo Hiệp hội.

Cụ thể, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HHNLS ngày 8/1/2024 về việc phê duyệt bổ sung ủy viên Ban chấp hành khóa I và chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam.

Theo Nghị quyết, Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam quyết định phê duyệt kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Hiệp hội khóa I do Văn phòng Hiệp hội trình (biên bản họp Ban Thường vụ ngày 27/12/2023) về việc kiện toàn Ban lãnh đạo Hiệp hội. Công nhận ông Trần Song Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Nâng cao chất lượng Điện, Nông – Hải sản Việt Nam là ủy viên Ban Chấp hành khóa I, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam. Hiệp hội phê duyệt phân công nhiệm vụ cho ông Trần Song Hải theo quy định của Điều lệ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cũng ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HHNLS ngày 8/1/2024 về việc phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam. Cụ thể, Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam quyết định phê duyệt kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Hiệp hội khóa I do Văn phòng Hiệp hội trình (biên bản họp Ban Thường vụ ngày 27/12/2023) về việc kiện toàn Ban lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam. Đồng ý ông Mai Văn Huế, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Cầu, ủy viên Ban Chấp hành khóa I thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam.

Đồng thời, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HHNLS ngày 8/1/2024 về việc phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam. Theo đó, Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam quyết định phê duyệt kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Hiệp hội khóa I do Văn phòng Hiệp hội trình (biên bản họp Ban Thường vụ ngày 27/12/2023) về việc kiện toàn Ban lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam. Đồng ý ông Hoàng Giang, ủy viên Ban Chấp hành khóa I thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam.

3 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đỗ Hương