Tin hoạt động hiệp hội

Thay đổi nhân sự Văn phòng Đại diện Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 7/8/2023 | 14:45 GMT+7
Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam vừa ban hành các quyết định về công tác nhân sự của Văn phòng Đại diện Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam ban hành Quyết định số 17/QĐ-HHNLS ngày 20/7/2023 về việc ông Mai Văn Huế thôi Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam quyết định: ông Mai Văn Huế, Phó Chủ tịch thôi giữ chức kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện của Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 31/7/2023 để nhận nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.

Trước đó, ông Mai Văn Huế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam được giao kiêm giữ chức Trưởng Văn phòng Đại diện của Hiệp hội tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 120/QĐ-HHNLS ngày 1/9/2022 của Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam.

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cũng ban hành Quyết định số 18/QĐ-HHNLS ngày 20/7/2023 về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện của Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay Phó Chủ tịch Mai Văn Huế kể từ ngày 1/8/2023.

Ông Nguyễn Xuân Quy chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Văn phòng Đại diện của VCEA tại Thành phố Hồ Chí Minh theo pháp luật của nhà nước Việt Nam, Điều lệ của Hiệp hội và Quy chế hoạt động của Văn phòng Đại diện VCEA tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam ban hành.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Ban Chấp hành, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, ông Mai Văn Huế, ông Nguyễn Xuân Quy và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này.

Tiến Đạt