Văn hóa, du lịch

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023

Thứ ba, 28/2/2023 | 14:30 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải đã vừa có Quyết định số 129/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 của Bộ Giao thông vận tải nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong toàn ngành về phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Theo đó, Bộ chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để tổ chức chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 từ ngày 15/4 đến ngày 1/5/2023, với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Tổ chức sự kiện theo từng chủ đề gắn với chức năng, quản lý nhà nước ngành giao thông vận tải như: tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải; phát huy truyền thống đi trước mở đường ngành giao thông vận tải; lịch sử giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa Việt Nam...; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách.

Tổ chức chuỗi hoạt động ngành giao thông vận tải hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách; triển lãm/hội sách. Tổ chức quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội…

Quyết định nêu rõ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 bằng nhiều hình thức khác nhau. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn để thành lập tủ sách tại các cơ quan, đơn vị gồm các nội dung: chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống ngành giao thông vận tải; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực; báo, tạp chí, sổ tay… Bộ phận lưu trữ các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện việc lưu giữ sách, các loại báo, tạp chí, tập san, tài liệu theo hướng dẫn của Cục Lưu trữ quốc gia nhằm phục vụ tra cứu khi cần thiết.

Phát động, tổ chức chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, tài liệu, hỗ trợ cho trẻ em, người dân thuộc diện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… đặc biệt tại những địa phương có dự án đi qua do cơ quan, đơn vị quản lý.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức các tuần lễ sách, tháng phát hành hành sách; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại trụ sở nhà xuất bản.

Lâm Bảo