Năng lượng mặt trời

Khẩn trương thỏa thuận giá điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Thứ sáu, 3/3/2023 | 14:00 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có văn bản số 094/BCT-ĐTĐL ngày 2/3/2023 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thỏa thuận giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Văn bản nêu, ngày 9/1/2023, Bộ Công Thương đã có văn bản số 107/BCT-ĐTĐL đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp khẩn trương phối hợp thỏa thuận, thống nhất giá phát điện đảm bảo không vượt quá khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ Công Thương có ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp như sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc xác định giá phát điện: khoản 1, Điều 29 Luật Điện lực về chính sách giá điện quy định: “Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý” và khoản 4, Điều 29 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực) quy định: “Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực”.

Bộ Công Thương đề nghị EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện. (Ảnh minh họa)

Khoản 3 Điều 31 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực) quy định: “Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng được vượt quá khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt”.

Ngày 7/1/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Thứ hai, về hợp đồng mua bán điện: hợp đồng mua bán điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp được chủ đầu tư và EVN đàm phán, sửa đổi trên cơ sở hợp đồng mua bán điện đã ký và các nội dung quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vế phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Căn cứ quy định tại Luật Điện lực, những hướng dẫn nêu trên và các nội dung phù hợp thực tế của nhà máy điện, Bộ Công Thương đề nghị EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 107/BCT-ĐTĐL.

Cẩm Hạnh