Nghệ An thêm 39 bến vật liệu cát, sỏi trên sông Lam

Thứ sáu, 8/5/2020 | 09:15 GMT+7
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh địa phương, để phát huy tiềm năng, lợi thế về sông ngòi nhằm phát triển lĩnh vực giao thông đường thủy; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụ thể gồm bổ sung 01 bến khách thủy nội địa giai đoạn 2016 - 2020, dọc sông Giăng.

Đối với các bến hàng hoá (chủ yếu là bến cát, sỏi với 39 bến), điều chỉnh 21 bến từ giai đoạn 2020 - 2030 sang giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung 18 bến giai đoạn 2016 - 2020; xoá bỏ 14 bến trong quy hoạch tại Quyết định 5206/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Nhu cầu vốn đầu tư đối với các bến điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến khoảng 36 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách địa phương khoảng 5,4 tỷ đồng; nguồn xã hội hoá khoảng 30,6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường đầu tư, nâng cấp một số bến thủy nội địa theo nhu cầu thực tế; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng tăng tính thương mại của dự án đầu tư, huy động mọi thành phần kinh tế, nguồn vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến vận tải thủy, quản lý tốt hành lang bảo vệ luồng tàu; kiện toàn tổ chức quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về an toàn giao thông, kết hợp với chế tài xử lý, hướng tới đảm bảo trật tư an toàn giao thông đường thủy nội địa một cách bền vững. Đồng thời, kiểm soát, phòng ngừa gia tăng ô nhiễm môi trường trong thực hiện dự án đầu tư và khai thác bến bãi.

Thu Hoài - Nguyễn Hà