PV Power có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 trực tuyến

Thứ hai, 13/4/2020 | 15:56 GMT+7
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) vừa chấp thuận triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng văn bản quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSD ban hành trong trường hợp PV Power sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD.

Theo thông báo số  679/TB-ĐLDK ngày 10/4/2020, ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của PV Power bằng hình thức trực tuyến là ngày 4/5/2020.

Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 1/4/2020, Hội đồng quản trị PV Power đã thông báo hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội sẽ được PV Power triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, các đơn vị hữu quan. Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới các cổ đông theo đúng quy định.

Nam Thanh