Quy hoạch, xây dựng

Phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn

Chủ nhật, 12/6/2022 | 12:32 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 có quy mô khoảng 1.086ha với dân số dự kiến từ 24.000 đến 26.000 người.

Mục tiêu của quy hoạch là xác định phạm vi, ranh giới, quy mô quy hoạch, nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, chương trình, mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. Cụ thể hóa về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phân bố dân cư, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và bảo vệ môi trường.

Phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn

Đồng thời, phát triển khu vực đô thị sinh thái, mật độ thấp hài hòa với việc nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, đồng thời kiểm soát, khai thác hợp lý hoạt động trong phạm vi diện tích rừng phòng hộ, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Từng bước tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Đây cũng là cơ sở pháp lý để mời gọi thu hút đầu tư, lập các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có kết nối đồng bộ trong đô thị; phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an sinh xã hội của quá trình phát triển đô thị.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng thẩm định và lập đồ án quy hoạch, phối hợp cùng với đơn vị tài trợ Công ty CP địa ốc Phú Long. Đơn vị lập quy hoạch được lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định hiện hành.

Theo quyết định phê duyệt, kế hoạch thực hiện hoàn thành đồ án quy hoạch tối đa không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Nhật Linh