Sơn La khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản

Thứ hai, 29/8/2022 | 11:08 GMT+7
Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Sơn La vừa lập đoàn khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2021 đến nay.

Đối tượng khảo sát là Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố. Cụ thể, với Sở Xây dựng Sơn La, đoàn sẽ khảo sát việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đồng thời, đoàn khảo sát về kết quả thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tình hình thực hiện các điểm mỏ được điều chỉnh, bổ sung từ năm 2021 đến nay về việc cấp phép thăm dò, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác; công tác thanh, kiểm tra các điểm mỏ được điều chỉnh, bổ sung từ năm 2021 đến nay…

Sơn La vừa lập đoàn khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

Với UBND các huyện, thành phố, đoàn khảo sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, hướng dẫn của Sở Xây dựng Sơn La về quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Bên cạnh đó, đoàn khảo sát việc phân công, giao nhiệm vụ giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND cấp xã nơi có điểm mỏ khoáng sản; đánh giá việc thực hiện quy trình, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh với UBND huyện; giữa các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong quá trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường…

Tổng số điểm mỏ huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung; số điểm mỏ đủ điều kiện điều chỉnh, bổ sung; tình hình thực hiện các điểm được điều chỉnh, bổ sung; công tác thanh, kiểm tra các điểm mỏ được điều chỉnh, bổ sung; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất… của UBND các huyện, thành phố cũng sẽ được đoàn thực hiện khảo sát.

Thanh Trúc (t/h)