Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông

Thứ sáu, 17/9/2021 | 16:23 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3636/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính: đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Ban có chức năng làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Căn cứ điều kiện cụ thể của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định giao Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể. Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại điều 68, điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan... Thực hiện các chức năng khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn: lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện... Thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Cơ cấu tổ chức: lãnh đạo Ban Quản lý dự án gồm giám đốc, không quá 3 phó giám đốc và kế toán trưởng, các phòng chức năng, nghiệp vụ, điều hành dự án, gồm 7 phòng…

Nhật Linh