Bất động sản

Thống nhất báo cáo giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Thứ năm, 22/9/2022 | 16:47 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 22/9/2022 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, Chính phủ thống nhất dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kèm theo công văn số 9154/TTr-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan về các thông tin, số liệu báo cáo.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là khoảng 3.433 tỷ đồng. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm năm 2022 khoảng 3.500 tỷ đồng. Chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh.

An Vinh