Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2

Thứ tư, 30/12/2020 | 15:07 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ra Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (Công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Theo Quyết định, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Phát điện 2 trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Phát điện 2 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức cổ phần hóa: bán bớt một phần vốn nhà nước (vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hiện có tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần.

Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 không muộn hơn ngày 17/2/2021

Về tổ chức thực hiện: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm triển khai phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và lợi ích nhà nước.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm quyết định quy mô vốn điều lệ, cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, phương thức bán cổ phần, giá khởi điểm và các nội dung liên quan khác theo đúng quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành; chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu theo đúng thời hạn quy định.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 không muộn hơn ngày 17/2/2021 mà không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Tiến Đạt