Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Thứ ba, 16/4/2024 | 14:46 GMT+7
Bộ Công Thương vừa đăng tải nội dung dự thảo 2 Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Dự thảo Thông tư nêu trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực:

Trước ngày 15/11 hàngg năm (năm N-1), đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Ảnh minh họa

Trường hợp giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N chưa được công bố trước ngày 31/12 năm N-1, các bên thỏa thuận việc tạm thanh toán tại hợp đồng dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực cho đến khi giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N được công bố. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N-1 đối với trường hợp tạm thanh toán. Phần chênh lệch giữa thanh toán tạm tính và thanh toán theo giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực mới (năm N) được các bên quyết toán lại sau khi giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N được phê duyệt.

Trường hợp đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực để thẩm định giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực; hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm:

Thỏa thuận, xây dựng giá điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định tại Thông tư này.

Xác định, hạch toán doanh thu, chi phí; lập và sử dụng hóa đơn; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật kế toán doanh nghiệp, pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Công Thương cũng giao Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Đình Tú