Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

Thứ hai, 10/7/2017 | 15:18 GMT+7
Tiếp tục nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho các cấp, các ngành và người dân về biến đổi khí hậu; thay đổi cách nghĩ, cách làm để tận dụng thời cơ, giảm thiểu nguy cơ và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Đây là một trong những nội dung trong kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu nêu tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 của Văn phòng Chính phủ được UBND TP. Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn áp dụng kinh nghiệm truyền thống của nhân dân, của các địa phương; tổng kết, đánh giá và áp dụng các kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc tế vào thực tiễn ở Việt Nam. Đẩy mạnh rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với từng vùng, địa phương; nghiên cứu tình hình sạt lở đất ở các khu vực ven sông, ven biển, miền núi để có giải pháp cụ thể, kịp thời; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch hiện có, xây dựng các quy hoạch mới liên quan, trong đó, có các quy hoạch: tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, đô thị, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, ổn định dân cư... trên cơ sở tích hợp các yếu tố biến đổi khí hậu, trước hết tập trung vào một số vấn đề cấp bách, ưu tiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng thích ứng cao với biến đổi khí hậu và phát thải ít các bon; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển năng lượng, các công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên trong khu vực.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3119/UBND-ĐT ngày 28/6/2017. Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/9/2013, chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan, nghiên cứu nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố trong những tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo, nhằm đáp ứng được yêu cầu ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố.

Theo Chính phủ