Bất động sản

Bản tin bất động sản số 5/2023

Thứ hai, 6/2/2023 | 07:45 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Kế hoạch thực hiện gồm: cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nội dung cơ bản của dự thảo Luật, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng website lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan; đăng tải, đưa tin các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (đã thực hiện).

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổ chức đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Đất đai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch. 

Đồng thời, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu làm việc phục vụ các hội nghị và các đoàn công tác; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung để cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Khẩn trương đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh

Theo Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; khẩn trương đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững; rà soát, chủ động thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan; trình Chính phủ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 

Khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Đồng thời, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chú trọng bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các động lực tăng trưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; rà soát, có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với cả doanh nghiệp bất động sản và người mua, thúc đẩy phát triển các dự án bất động sản hiệu quả, cơ cấu lại và phát triển thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân…

Tiếp tục giảm tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo nghị quyết, Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Hạ Quyên