Kinh tế xanh

Cập nhật Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Thứ tư, 2/11/2022 | 09:06 GMT+7
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thay thế Quyết định 681/QĐ-TTg.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 phê duyệt Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 2030, với 119 chỉ tiêu nhằm giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo 3 mốc cần đạt đến là năm 2020, 2025 và 2030.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg và trong bối cảnh hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy cần rà soát, cập nhật lại Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do dịch COVID-19 xảy ra trong 2 năm 2020 - 2021 đã có những tác động tiêu cực tới tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và các chiến lược, kế hoạch, chương trình của các ngành, lĩnh vực cho thời kỳ 2021 - 2030 được ban hành trong thời gian gần đây đã điều chỉnh, cập nhật một số mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững để phù hợp với bối cảnh mới.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bối cảnh mới, cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo, các tiến bộ của khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay với nhiều thay đổi đã dẫn đến một số chỉ tiêu và Lộ trình đặt ra trong Quyết định 681/QĐ-TTg là không còn phù hợp.

Việc rà soát, cập nhật Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 được thực hiện theo hai bước.

Bước thứ nhất: rà soát và đề xuất danh mục các chỉ tiêu, rà soát các chỉ tiêu tại Quyết định 681/QĐ-TTg, từ đó đề xuất các chỉ tiêu giữ nguyên, các chỉ tiêu cần điều chỉnh tên gọi cho phù hợp, các chỉ tiêu cần loại bỏ khỏi danh sách và đề xuất các chỉ tiêu mới cần đưa vào danh mục để xây dựng Lộ trình cập nhật đến 2030.

Bước thứ hai: đề xuất Lộ trình cần đạt của các chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030, dựa vào danh mục các chỉ tiêu được xác định ở bước 1, tiến hành đề xuất Lộ trình cần đạt được của các chỉ tiêu này đến năm 2025 và 2030. Việc đề xuất Lộ trình căn cứ vào: tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong giai đoạn 2016 - 2021; các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và các chiến lược, kế hoạch, chương trình của các ngành, lĩnh vực cho thời kỳ 2021 - 2030; đề xuất của Bộ, ngành, cơ quan và tham vấn chuyên gia.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 gồm 3 Điều, trong đó nội dung chính là danh mục Lộ trình cập nhật các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 bao gồm 122 chỉ tiêu được phân bổ trong 76/115 mục tiêu cụ thể thuộc 17 mục tiêu chung về phát triển bền vững Việt Nam ban hành tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Trong số đó, có 69 chỉ tiêu giữ như tên gọi cũ, 41 chỉ tiêu điều chỉnh tên gọi, bỏ 9 chỉ tiêu và bổ sung mới 12 chỉ tiêu so với Quyết định 681/QĐ-TTg. Có 65 chỉ tiêu vẫn giữ nguyên như lộ trình theo Quyết định 681/QĐ-TTg, 46 chỉ tiêu điều chỉnh lộ trình và bổ sung thêm 11 lộ trình mới ứng với các chỉ tiêu mới bổ sung.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đức Dũng