Trong nước

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động

Thứ hai, 16/11/2020 | 14:35 GMT+7
Trong năm qua, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã chỉ đạo, động viên cán bộ công nhân viên tham gia tích cực các phong trào thi đua sản xuất… qua đó tạo làn sóng thi đua sôi nổi, đem lại đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của công ty.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, nước ta phải đối mặt, ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, dịch COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; nhiều chỉ tiêu giảm mạnh, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐTV, điều hành của Ban Giám đốc, công ty đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Hoạt động của Công đoàn công ty nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đảng ủy, lãnh đạo công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động theo Luật định, kịp thời có Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục và xây dựng giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới

Công đoàn đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ mới, tổ chức công tác khen thưởng các danh hiệu: 1.299 đoàn viên Công đoàn xuất sắc, 269 đoàn viên Công đoàn tiêu biểu xuất sắc, 21 tập thể Công đoàn vững mạnh, với tổng số tiền: 372 triệu đồng, đảm bảo tính khách quan, nguyên tắc tập trung dân chủ, có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn.

Công ty Thuốc lá Thăng Long đã chỉ đạo, động viên cán bộ công nhân viên tham gia tích cực các phong trào thi đua sản xuất… qua đó tạo làn sóng thi đua sôi nổi, đem lại đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của công ty

Công đoàn cũng tổ chức tốt đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân viên chức – lao động: duy trì hoạt động trở lại thường xuyên của các câu lạc bộ như bóng bàn, cầu lông... sau mùa dịch, trợ cấp khó khăn cho trên 274 lượt công nhân viên chức ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nghỉ sinh con, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 490 triệu đồng, giải quyết chế độ chính sách cho 35 công nhân lao động nghỉ hưu theo chế độ đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Số tiền hỗ trợ 350 triệu đồng trích từ quỹ phúc lợi công ty.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cho công nhân viên chức lao động

Công ty thuốc lá Thăng Long đã phát động và triển khai thành công rất nhiều các phong trào thiết thực và ý nghĩa đối với các cán bộ công nhân viên chức như: phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”… Tất cả các phong trào trên của Công đoàn đều được hưởng ứng nhiệt liệt và hướng đến mục tiêu chung của cán bộ công nhân viên lao động đó là thi đua xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Công tác nữ công – điểm sáng trong hoạt động Công đoàn của Công ty Thuốc lá Thăng Long

Hiện nay, Công ty Thuốc lá Thăng Long có số lượng lớn lao động nữ. Nữ công nhân viên chức lao động, nhìn chung đáp ứng mọi công việc được giao, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, giữ gìn nét truyền thống người phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên mọi mặt công tác. 10 năm qua, bằng những việc làm cụ thể, Ban Nữ công Công đoàn các đơn vị của Công ty Thuốc lá Thăng Long đã nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ, tham mưu với Ban Chấp hành trong việc phối hợp tham gia sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nữ công nhân viên chức lao động; đảm bảo chế độ chính sách cho lao động nữ.

Công tác tổ chức kiểm tra và khảo sát việc thực hiện các chế độ, chính sách với lao động, được các cấp công đoàn quan tâm kịp thời. Các đơn vị luôn chú trọng công tác cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.

Một số nhiệm vụ, phương hướng vào những tháng cuối năm 2020

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nghĩa vụ của người lao động; vận động người lao động chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền vận động 100% công nhân viên chức – lao  tham gia tổ chức Công đoàn (đối với lao động có thời hạn làm việc từ 3 tháng trở lên). Thường xuyên kiện toàn tổ chức Công đoàn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn, tuyên truyền thực hiện pháp luật về Bình đẳng giới, thực hiện các tiêu chí xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công Đoàn, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; kiểm tra chứng từ thu, chi tài chính công đoàn của công ty, thực hiện quyết toán với Công đoàn cấp trên đúng quy định.

Công ty Thuốc lá Thăng Long xác định tương lai vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh những phong trào nhằm phát huy hơn nữa nội lực của doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

PV