Đà Nẵng: Loại bỏ, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông

Thứ năm, 2/9/2021 | 15:58 GMT+7
UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các Sở, ban, ngành tăng cường kiểm soát việc sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động kiểm soát, giảm thiểu chất thải nhựa.

Theo thống kê, trong thành phần chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của thành phố Đà Nẵng có khoảng 12,7 - 18,3% chất thải nhựa (khoảng 140 - 200 tấn/ngày). Dự báo đến năm 2030, tổng khối lượng rác thải nhựa (PET, PVC, ni lông, nhựa đa thành phần) là 228 tấn/ngày trên tổng khối lượng CTRSH phát sinh là 1.794 tấn/ngày. 

Với con số đáng báo động trên, mới đây UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 5601/UBND-STNMT về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại kế hoạch hành động của UBND thành phố về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn.

Sở Công Thương liên hệ chặt chẽ với Bộ Công Thương và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố về kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh theo quy định; yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích niêm yết công khai giá bán túi ni lông cho khách hàng.

Lên lộ trình cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị

Rà soát, thống kê, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, túi ni lông phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn quản lý; có biện pháp giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng.

Sở Du lịch chỉ đạo các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch có giải pháp thay thế, từng bước chấm dứt việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, tích cực triển khai phong trào, hoạt động về kiểm soát, giảm thiểu chất thải nhựa; phát động những chương trình trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách về quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa của quốc gia và thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nội dung được giao; chủ trì tổng hợp tình hình triển khai các kế hoạch liên quan đến quản lý rác thải nhựa trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Bảo (T/H)