Đà Nẵng bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Thứ tư, 31/8/2022 | 16:18 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho các bên liên quan để thực hiện tốt nguyên tắc bảo vệ nước dưới đất, lấy phòng ngừa làm chính, gắn với khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước dưới đất và bảo vệ nguồn nước mặt, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Cụ thể, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoan đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngâm, tháo khô mỏ... để sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Chú trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất tại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, các khu, cụm công nghiệp, các khu vực nước dưới đất có nguy cơ bị cạn kiệt, ô nhiễm, xâm nhập mặn và các khu vực có nguy cơ bị sụt lún đất.

Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện một số nội dung chính như: hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào khác có liên quan đến nước dưới đất; xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, các thủ tục hành chính đã ban hành hoặc công bố có liên quan đến quản lý và bảo vệ nước dưới đất để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế bảo đảm phù hợp với Luật Tài nguyên nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Triển khai phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn sau khi được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, phân loại và lập danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp. Kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ. Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định về quản lý và bảo vệ nước dưới đất đến doanh nghiệp và địa phương nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định về bảo vệ nước dưới đất, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tốt các phương án đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất; đôn đốc các đơn vị cấp nước sinh hoạt nông thôn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi quy mô gia đình, nhỏ lẻ thực hiện tốt các biện pháp chống ô nhiễm các tầng chứa nước dưới đất do hoá chất bảo vệ thực vật và chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các phương án để đảm bảo cung cấp nước từ mạng lưới công trình nước sạch đô thị cho các tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép khai thác nước dưới đất trong phạm vi quản lý. 

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đề xuất, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước và các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo đúng quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành bộ đơn giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố, phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên do Bộ Tài chính ban hành.

UBND các quận, huyện, xã, phường có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ nước dưới đất đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn có các hoạt động khoan, đào, nhất là đối với hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm đò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ theo quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT…

Mộc Trà