Đà Nẵng triển khai chương trình “Thành phố sạch - Đại dương xanh"

Thứ tư, 3/11/2021 | 11:49 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu chương trình “Thành phố sạch - Đại dương xanh".

“Thành phố sạch - Đại dương xanh” (CCBO) là một trong những chương trình trọng điểm toàn cầu của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) được triển khai trong 5 năm (2019 - 2024), tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến rác thải nhựa đại dương tại các thành phố, đô thị có tốc độ phát triển nhanh và các thị trường mới nổi tại châu Á, châu Mỹ La tinh và Caribe.

Tại Việt Nam, chương trình được triển khai tại 4 thành phố: Biên Hòa, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc với 5 hoạt động chính: hỗ trợ phát triển, điều chỉnh kế hoạch quản lý chất thải rắn bao gồm hỗ trợ đánh giá và tổ chức hội thảo liên quan đến chất thải rắn; thúc đẩy môi trường thuận lợi cho các hoạt động 3Rs (tiết giảm – tái sử dụng – tái chế), thí điểm thông qua các đơn vị đối tác nhận tài trợ; hỗ trợ chính thống hóa cho đối tượng thu gom rác không chính thức nhằm tăng thu gom, hiệu quả và sinh kế; hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực thu gom rác không chính thống, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý và các dự án về tái chế/tái sử dụng; hỗ trợ kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Riêng tại Đà Nẵng, chương trình CCBO hỗ trợ thành phố thực hiện kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương thông qua nghiên cứu đánh giá của CCBO về 3Rs và chiến lược rác thải biển; hỗ trợ nâng cao năng lực cho Đà Nẵng về quản lý chất thải rắn thông qua cơ chế hợp tác với Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI).

Đồng thời, các chuyên gia quốc tế và trong nước của CCBO phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho thành phố trong quản lý chất thải rắn nói chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng, cũng như kết nối nhà tài trợ khác phối hợp triển khai hoạt động.

Triển khai chương trình “Thành phố sạch - Đại dương xanh" tại thành phố Đà Nẵng

Theo đại diện USAID tại Việt Nam, CCBO hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện các sáng kiến địa phương thúc đẩy 3R/SWM chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương thông qua các gói hỗ trợ trực tiếp về trang thiết bị, tư vấn và các gói hỗ trợ theo đề xuất. Đặc biệt, chương trình CCBO hỗ trợ thành phố triển khai dự án “Tăng cường hợp tác công – tư trong việc tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng” do tổ chức ASSIST thực hiện.

Với kinh phí tài trợ 161.000 USD, mục tiêu của dự án “Tăng cường hợp tác công – tư trong việc tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng” là thiết lập cơ chế thu gom rác tái chế hiệu quả và minh bạch để Đà Nẵng xanh, sạch, không còn ô nhiễm rác thải nhựa. 

Được thực hiện trong vòng 20 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/12/2021 đến tháng 7/2023, dự án gồm 4 hoạt động chính: xây dựng và thí điểm hợp tác công – tư nhằm cải thiện việc thu hồi rác thải tái chế tại Đà Nẵng; nâng cao năng lực cho đối tượng thu gom rác và cơ sở thu gom rác phù hợp yêu cầu của thị trường; tăng cường kết nối thị trường rác tái chế thông qua nền tảng thương mại số phối hợp logistic số; tài liệu hóa và chia sẻ mô hình.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương đề nghị chương trình “Thành phố sạch - Đại dương xanh” tiếp tục quan tâm hỗ trợ để hướng dẫn, trao đổi phát triển thành các đề xuất cụ thể. Trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật, phát triển các kế hoạch, hướng dẫn về quản lý chất thải rắn, chất thải rắn nhựa ở các cấp địa phương của thành phố, góp phần thúc đẩy những mô hình quản lý rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng. Đồng thời, hỗ trợ thành phố tích hợp, giải quyết các vấn đề rác thải nhựa vào hệ thống giáo dục, du lịch, tiểu thương, công nghiệp; tăng cường năng lực cho hệ thống thu gom, tái chế, phân loại rác thải; thiết lập các cơ sở phục hồi tài nguyên của thành phố...

Nhã Quyên