Văn hóa, du lịch

Đẩy mạnh truyền thông về văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ ba, 9/4/2024 | 10:04 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về VHTT&DL nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng phát triển ngành, tích cực cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về VHTT&DL; các sự kiện, hoạt động của ngành theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 đến đông đảo người dân.

Truyền tải thông tin chính xác, kịp thời về các chính sách có tác động lớn và trực tiếp đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, có ý kiến trái chiều trong quá trình đề xuất chính sách, pháp luật, các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ VHTT&DL thông qua các kênh thông tin, báo chí tạo tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thế hệ trẻ… đối với lĩnh vực văn hóa, góp phần đưa văn hóa thật sự trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng, phát triển hơn nữa ngành VHTT&DL 

Kế hoạch hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng dự báo, phân tích thông tin, xử lý từ sớm, từ xa những vấn đề dư luận xã hội, nhân dân quan tâm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành; đấu tranh chống các quan điểm sai trái về VHTT&DL.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành về các vấn đề được xã hội quan tâm; chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để kịp thời đề xuất xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Với các mục tiêu đó, Bộ VHTT&DL yêu cầu các ban, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Bộ.

Công tác tuyên truyền đảm bảo tinh thần “chủ động, cầu thị, linh hoạt, không bị động, bất ngờ” theo phương châm 3C (chính thống, chính xác và chính danh), 3N (nhanh nhạy, ngắn ngọn, nhịp nhàng), 4D (dễ nhớ, dễ thuộc, dễ làm, dễ lan tỏa). Nội dung tuyên truyền bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, của cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Kế hoạch nêu, nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ VHTT&DL và phạm vi, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ trong từng lĩnh vực.

Cụ thể, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn giá trị truyền thống với giá trị thời đại: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Trong đó, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè, cộng đồng quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền đất nước.

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, vùng, miền; phát triển phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.

Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hóa; tuyên truyền quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam...

Phương An