Quy hoạch, xây dựng

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch 12 tỉnh, thành phố

Thứ ba, 24/10/2023 | 10:10 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 430/TB-VPCP ngày 23/10/2023 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, quy hoạch tỉnh là quy hoạch mang tính chất định hướng và có tầm nhìn dài hạn về phương hướng phát triển, tổ chức không gian hoạt động kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực của địa phương. Qua rà soát hồ sơ, ý kiến của 12 địa phương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau) và các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, đã xác định được 7 nhóm vấn đề đa số địa phương còn vướng mắc. Cuộc họp đã thống nhất nguyên tắc xử lý để các địa phương nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Trong đó, liên quan đến Quy hoạch điện VIII (về phương án phát triển mạng lưới cấp điện): Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật các dự án, công trình quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII vào Quy hoạch tỉnh.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển năng lượng điện của địa phương để đề xuất bổ sung danh mục dự kiến dự án nguồn điện tiềm năng, lưới điện tiềm năng trong Quy hoạch tỉnh nhưng phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án phát triển nguồn điện, lưới điện, tiêu chí, luận chứng tại Quy hoạch điện VIII. Việc triển khai các dự án nêu trên chỉ được thực hiện khi bảo đảm phù hợp với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với các điều kiện, tiêu chí, luận chứng theo Quy hoạch điện VIII và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật có liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch 12 địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng

Liên quan đến các quy hoạch về khoáng sản (về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản): UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đề xuất phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản bảo đảm phù hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023, các quy hoạch ngành quốc gia và quy định khác có liên quan.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh liên quan đến khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng và cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh (giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch, lâm nghiệp, lấn biển…): căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể đề xuất nhu cầu sử dụng đất theo phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng và những nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với thời kỳ quy hoạch đến 2030, tầm nhìn đến 2050 (có tính định hướng dài hạn)…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, thành phố theo đúng các nội dung nêu trên; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26/10/2023.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc lập, trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo đúng các nội dung trên; chịu trách nhiệm rà soát các nội dung trong Quy hoạch tỉnh bảo đảm phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt…

Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham gia ý kiến rõ ràng, đúng thời hạn trong quá trình lấy ý kiến, thẩm định, rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh; trường hợp quá thời hạn mà không có văn bản tham gia ý kiến thì được coi như là đồng ý và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Hải Long