Kinh tế xanh

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm thuế thu nhập

Thứ năm, 28/1/2021 | 11:01 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2021 hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó quy định miễn 4 năm, giảm 50% với 9 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp phù hợp với quy định.

Theo đó, doanh nghiệp được miễm, giảm thuế thu nhập được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 13/2019 của Chính phủ. Đồng thời, phải đáp ứng một số điều kiện như doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp; doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường...

Doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu năm nào doanh nghiệp khoa học và công nghệ không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm của doanh nghiệp thì năm đó doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, các doanh nghiệp khoa học công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi. Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai; tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi để kê khai vào bảng kê rồi gửi kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, chính sách trên nhằm khuyến khích có thêm nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ bởi hiện nay, cả nước mới chỉ có hơn 500 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đáng lưu ý là số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được coi là doanh nghiệp khoa học công nghệ ở khoảng 5.000 đơn vị. 

Gia Linh