Nông nghiệp sạch

Hà Nội phát triển nuôi trồng và bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản

Thứ tư, 16/2/2022 | 16:57 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Chỉ thị nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao hiệu quả công tác phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022.

Theo đó, chỉ thị nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS), hỗ trợ theo quy định của pháp luật công tác xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung theo quy hoạch, theo chuỗi liên kết và gắn với thị trường tiêu thụ; tập trung nguồn lực trong công tác chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình kết hợp nuôi “cá - lúa” hoặc chuyên nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao; quán triệt nhận thức, trách nhiệm, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản.

Kịp thời xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện công tác phát triển thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản năm 2022 trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản nhỏ lẻ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân cấp của UBND thành phố.

Cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản nhỏ lẻ

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển NTTS; phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủy sản an toàn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật các cơ sở vi phạm, đồng thời công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ thị cũng chỉ ra nội dung cần thực hiện đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Cụ thể, Sở cần chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy sản; bảo vệ nguồn lợi; phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn. Tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển ngành thủy sản thành phố và chọn lọc các đối tượng giống thủy sản có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với khí hậu của địa phương.

Phối hợp UBND các huyện, thị xã rà soát quy hoạch thủy sản, xây dựng cơ sở sản xuất an toàn về dịch bệnh thủy sản; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm thủy sản theo phân cấp; tăng cường công tác quản lý vật tư, giống thủy sản theo đúng quy định.

Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực thủy sản, bảo tồn, phát triển nguồn gene động vật thủy sản quý, hiếm trên địa bàn thành phố và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm thủy sản.

Triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thủy sản theo hướng hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Mộc Trà