Khánh Hòa đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ

Thứ ba, 25/4/2023 | 16:02 GMT+7
Khánh Hòa cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện môi trường.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 151/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với tỉnh Khánh Hòa như:

Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết vùng thực chất, hiệu quả, có định hướng, tầm nhìn dài hạn, tương hỗ, cộng hưởng lẫn nhau để triển khai hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 về "phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 5/4/2022.

Khánh Hòa cần kịp thời điều chỉnh và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở xã hội, xây dựng mô hình đô thị thông minh...

Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, triển khai thực hiện, quản lý, kiểm tra các quy hoạch bảo đảm thống nhất, hiệu quả, theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Kịp thời điều chỉnh và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở xã hội, xây dựng mô hình đô thị thông minh… của tỉnh phù hợp với quy hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu thực tế và quan tâm các chính sách nhà ở xã hội.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện môi trường.

Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các địa phương trong, ngoài nước, các tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính, phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, lợi thế và bổ trợ, cộng hưởng lẫn nhau. Đặc biệt, khẩn trương triển khai đồng bộ Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2023.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo, trọng tâm là: du lịch biển, đảo, dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản. Xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển.

Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm theo hướng kết nối, liên thông và đa mục tiêu, nhất là các dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về bảo đảm vật liệu cho các dự án. Hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong tháng 6 năm 2023.

Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư PPP), tập trung thu hút vào 3 vùng động lực kinh tế của tỉnh (khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh).

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên nền tảng phát triển chính quyền số, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến; cải thiện các chỉ số về năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công, cải cách hành chính cấp tỉnh.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng Nghị quyết về giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử gắn với phát triển du lịch bền vững.

Triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giải quyết xử lý dứt điểm các vướng mắc về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tập trung đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao và kết nối cung cầu trong thị trường lao động trong tỉnh. Quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu và hoạt động sản xuất, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân nhất là tại các huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đào tào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật an toàn xã hội trong từng chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Trúc