Bất động sản

Kon Tum xử lý các dự án chậm tiến độ

Thứ sáu, 6/5/2022 | 11:30 GMT+7
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn số 1282/UBND-KTTH về việc xử lý các dự án chậm tiến độ.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) và chỉ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định khi đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với 6 dự án liên quan.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, bao gồm các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.

Kon Tum ban hành công văn về việc xử lý các dự án chậm tiến độ

UBND tỉnh Kon Tum lưu ý trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần rà soát, tránh trùng lặp về đối tượng thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1105/UBND-NC ngày 19/4/2022 về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường tính chủ động, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Đồng thời tăng cường công tác đối thoại, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư, định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời có biện pháp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không thực hiện đúng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định.

Hạ Quyên