Nông nghiệp sạch

Long An: Mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Thứ hai, 21/9/2020 | 16:55 GMT+7
Theo UBND tỉnh Long An, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung đến mở rộng diện tích và đối tượng nuôi trồng.

Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong hai chương trình đột phá nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đề án, tỉnh Long An sẽ mở rộng diện tích và đối tượng thực hiện, cụ thể: cây lúa 60.200ha, thanh long 5.700ha, cây chanh 3.000ha, duy trì 2.000 rau ứng dụng công nghệ cao, 100ha tôm ứng dụng công nghệ cao và chăn nuôi bò lấy thịt.

Vùng trồng thanh long được quan tâm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường

Nối tiếp các thành tựu từ giai đoạn 2016 – 2020, trong giai đoạn mới này, lãnh đạo tỉnh chú trọng hơn vào các nội dung sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ; mở rộng thêm các đối tượng tiềm năng khác của tỉnh, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả; đồng thời xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh…

Mặt khác, tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng đề án về nông nghiệp hữu cơ. Tập trung thực hiện liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững, thực hiện tốt các quy định về môi trường trong sử dụng vật tư và xử lý chất thải nông nghiệp. Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm và sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Đồng thời, UBND tỉnh hỗ trợ các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Tuyên truyền mời gọi tổ chức cá nhân kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi nhằm cung cấp giống có chất lượng cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Kim Bảo