Nam Định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Thứ năm, 14/3/2024 | 11:16 GMT+7
UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nam Định.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nam Định là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quỹ được thành lập trên cơ sở nhu cầu và khả năng huy động các nguồn tài chính để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, Quỹ có nhiệm vụ rà soát, ký kết hợp đồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng; vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác khác, nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước. Tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế; đại diện cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí quản lý, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của chủ rừng có khoán bảo vệ rừng.

Quản lý nguồn tài chính để phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng

Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án, hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ; thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, thống kê, kế toán và kiểm toán; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ cho cấp có thẩm quyền.

Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ; báo cáo UBND cấp tỉnh và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về tình hình thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng của địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tich UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nam Định bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban Điều hành Quỹ. Quỹ sẽ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; chi thực hiện các nhiệm vụ ủy thác theo hợp đồng ủy thác khác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng. Chi tiền trồng rừng thay thế theo quy định từ nguồn kinh phí thu được do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Chi hỗ trợ các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án từ nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn hỗ trợ từ quỹ Trung ương; các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm: hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép; tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững; thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới; hỗ trợ trồng cây phân tán; phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng...

Thanh Bảo