Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, phát triển lưới điện thông minh

Thứ hai, 17/6/2024 | 09:20 GMT+7
Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trưởng ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam (Ban chỉ đạo) đã ban hành Quyết định số 1534/QĐ-BCĐ phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo.

Theo kế hoạch công tác được phê duyệt, năm 2024, Ban chỉ đạo sẽ tập trong vào các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Cụ thể, duy trì thường xuyên 100% các nhà máy điện có công suất trên 30 MW, các TBA 500 - 220kV có kết nối hệ thống SCADA và 95% đáp ứng đủ tín hiệu SCADA theo quy định; 100% các TBA 110kV thuộc phạm vi quản lý của các tổng công ty điện lực, các nhà máy điện có công suất lắp đặt từ 10MW đến 30MW có kết nối hệ thống SCADA và 90% đáp ứng đủ tín hiệu SCADA theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục khai thác hiệu quả các chức năng của hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), hệ thống SCADA/DMS và mini SCADA tại các tổng công ty điện lực và công ty điện lực. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng số liệu đo đếm thu thập từ xa từ các nhà máy điện, các điểm đo đếm ranh giới truyền về kho dữ liệu đo đếm của EVN.

Theo đó, năm 2024 phấn đấu thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty Truyền tải Quốc gia (EVNNPT) vận hành theo tiêu chí không người trực. Thực hiện điều khiển, thao tác xa an toàn, tin cậy và hiệu quả các TBA 220kV, 110kV theo tiêu chí không người trực.

Ảnh minh họa

Đối với chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải (DR), Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình DSM và DR phù hợp với điều kiện hệ thống điện, đảm bảo cân đối cung cầu, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, tin cậy.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện, khai thác các kết quả của nghiên cứu phụ tải điện để đánh giá tiềm năng thực hiện các chương trình DSM và DR của từng tổng công ty điện lực, công ty điện lực.

Tiếp tục triển khai rộng rãi, hiệu quả các chương trình DR thông qua ưu đãi phi thương mại, chương trình tham gia tự nguyện của khách hàng sử dụng điện tại các tổng công ty điện lực, công ty điện lực cũng như tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ, nhân viên thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, các chương trình DSM và chương trình DR.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo sẽ đẩy mạnh thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, lợi ích, nội dung chương trình lưới điện thông minh, nâng cao nhận thức về nội dung và lợi ích của chương trình DSM, DR thông qua các phương tiện truyền thông.

Tiến Đạt