Công nghệ Giao thông

Ngành giao thông vận tải chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải

Thứ tư, 21/2/2024 | 15:03 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải, nhằm hướng tới phát thải ròng về “0” vào năm 2050 bằng nguồn lực của quốc gia, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch này tổ chức triển khai, thực hiện, giám sát, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để kêu gọi tài trợ quốc tế đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án do cơ quan, đơn vị mình được giao chủ trì thực hiện tại các phụ lục kèm theo làm cơ sở huy động nguồn lực để triển khai, thực hiện.

Ngành giao thông vận tải thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kết cấu hạ tầng trạm sạc điện, trạm cấp năng lượng xanh trên các tuyến cao tốc, quốc lộ chính yếu, mạng lưới đường bộ toàn quốc và trên các tuyến đường bộ kết nối các cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không. Vụ Kế hoạch - Đầu tư là đầu mối tham mưu xây dựng, kiến nghị các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh trong giao thông vận tải.

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh. Đồng thời là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Giao thông vận tải, các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động tài trợ quốc tế hỗ trợ thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. Tham mưu việc tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế; các khóa tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài có chủ đề liên quan đến chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong giao thông vận tải…

Tiến Đạt