Ngành tài nguyên và môi trường tập huấn về công tác thanh, kiểm tra năm 2024

Thứ sáu, 15/3/2024 | 10:19 GMT+7
Ngày 14/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh tham dự Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; tập huấn, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của ngành TN&MT tại tỉnh Phú Yên.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành TN&MT đã góp phần quan trọng trong việc từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế - xã hội của cả nước.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT; đưa ra những kiến nghị trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Luật Đất đai năm 2024, Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, để công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT nói riêng đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong thời gian tới, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ngành TN&MT tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính gồm: quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng giao việc hợp lý cho các bộ phận chuyên môn, cán bộ; kịp thời động viên khuyến khích làm tốt, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đào tạo bài bản, chính quy; phê bình, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động để có biện pháp giải quyết và khuyến khích động viên kịp thời; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ với theo đúng quy định.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cán bộ, công chức trong lĩnh vực thanh tra phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy định của pháp luật và chủ động phối hợp trong công tác tham mưu; thường xuyên tu dưỡng đạo đức công vụ, trau rồi kiến thức chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

Ngoài ra, cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ngành TN&MT cần xây dựng kế hoạch, triển khai đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật; khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Luật Tài nguyên nước theo thẩm quyền; tập trung góp ý sâu rộng, có chất lượng với các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật.

Tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công ích, các dự án chậm tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng, dự án chậm thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực để tạo quỹ đất tăng cường cho nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế, vi phạm đối với việc quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường; kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT với những hành vi vi phạm phổ biến như: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường; xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép; khai thác khoáng sản không có giấy phép; khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép; khai thác nước không có giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước; vi phạm nội dung trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã cấp...

Phối hợp triển khai hiệu quả việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và các cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường; từng bước tạo được cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo thống nhất trong toàn ngành, làm tư liệu để xử lý các tồn đọng.

Bảo Ngọc (T/H)