Bất động sản

Phân bổ nguồn lực hợp lý giữa đầu tư kinh phí và khai thác sử dụng đất đai

Thứ năm, 3/6/2021 | 15:08 GMT+7
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý giữa đầu tư kinh phí và khai thác sử dụng đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước...

Công văn số 3676/VPCP-NN ngày 2/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 nêu rõ, về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 31/BC-BTNMT ngày 13/5/2021 báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 và công văn số 2253/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/5/2021 về việc tiếp thu giải trình ý kiến, chỉnh sửa và hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu kiểm kê và công bố kết quả kiểm kê đất đai 5 năm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý giữa đầu tư kinh phí và khai thác sử dụng đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước; chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, biểu dương những điển hình tốt, phê phán những hành vi sai trái, phát hiện và đưa ra công luận các sai phạm.

Thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý giữa đầu tư kinh phí và khai thác sử dụng đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 và Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 91/TB-VPCP ngày 3/5/2021 và theo quy định của pháp luật.

Hàn Bình