Bất động sản

Quảng Nam ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ bảy, 2/10/2021 | 10:20 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2021 và thay thế cho quyết định số 04/2018/QĐ-UBND.

Theo đó, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người) tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

Cụ thể: có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên; có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án được thể hiện bằng văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND cũng cho biết, quỹ đất được sử dụng để đấu giá gồm:

Thứ nhất, đất nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại điều 62 Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1 điều 64 Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các diểm a, b, c và d khoản 1 điều 65 Luật Đất đai.

Thứ hai, đất nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thứ ba, đất do UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 8 Luật Đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thửa đất để tổ chức đấu giá phải đáp ứng các điều kiện: đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước; có phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ảnh minh họa

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam cũng nêu rõ: người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì xử lý và thu hồi đất theo đúng quy định.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cố ý làm trái các quy định về Luật Đấu giá tài sản, có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm các quy định về Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người trúng đấu giá để thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư và Luật Nhà ở nếu không thực hiện đúng các tiêu chí, điều kiện ràng buộc thì sẽ xử lý vi phạm theo phương án đấu giá được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.

Hạ Quyên