Quảng Ngãi: Thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Thứ ba, 11/6/2024 | 15:02 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định. Rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia, kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch tại địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn; lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, tài chính để thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Ảnh minh họa

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì công trình bao gồm công trình hạ tầng xăng dầu, khí đốt phù hợp với thực tiễn khi có yêu cầu của cơ quan trung ương (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các thủ tục để thẩm định các điều kiện về đất đai trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Thẩm tra khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường khi thực hiện các dự án theo thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định pháp luật.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Phương án phát triển giao thông vận tải thuộc Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả kết nối hạ tầng giao thông với hoạt động tiếp nhận, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Công Thương cung cấp thông tin về quy hoạch để xây dựng phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh trên địa bàn trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý…

Nhã Quyên (t/h)