Sơn La phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng

Thứ ba, 28/3/2023 | 14:58 GMT+7
Ngày 28/3, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 447/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo quyết định, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt danh sách 161 khách hàng sử dụng điện quan trọng; danh sách 86 khách hàng sử dụng điện thuộc phụ tải sản xuất, công nghiệp và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Sơn La tổ chức thực hiện cấp điện theo danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, khách hàng sử dụng điện thuộc phụ tải công nghiệp và kinh doanh dịch vụ được phê duyệt tại quyết định này.

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Sơn La theo danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, khách hàng sử dụng điện thuộc phụ tải công nghiệp và kinh doanh dịch vụ đã được phê duyệt tại quyết định này.

UBND tỉnh Sơn La phê duyệt danh sách 161 khách hàng sử dụng điện quan trọng; danh sách 86 khách hàng sử dụng điện thuộc phụ tải sản xuất, công nghiệp và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Công ty Điện lực Sơn La tổ chức triển khai thực hiện Phương án cung cấp điện năm 2023; trong quá trình thực hiện có những khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo, giải quyết. 

Thực hiện cung cấp điện theo công suất được phân bổ khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn năm 2023, trong đó đảm bảo cấp điện cho danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cấp điện cho các cơ sở sản xuất, công nghiệp và kinh doanh dịch vụ là các cơ sở chế biến các sản phẩm nông sản của tỉnh tới mùa thu hoạch, các cơ sở sản xuất theo đơn đặt hàng, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trong năm 2023.

Thực hiện công bố công khai, tổ chức thực hiện việc cung cấp điện theo danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, khách hàng sử dụng điện thuộc phụ tải công nghiệp và kinh doanh dịch vụ đã được phê duyệt tại quyết định này. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống lưới điện; có nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện phải thực hiện đúng nội dung, trình tự quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đình Tú