Trong nước

Tăng cường trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Thứ sáu, 14/7/2023 | 09:49 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Công điện nêu rõ: Trong những năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và chỉ đạo công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số quốc gia, qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC; từng bước đổi mới việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cải cách TTHC tại một số Bộ, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Phản ứng chính sách trước yêu cầu thực tiễn xã hội còn chậm, TTHC trên một số lĩnh vực vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định TTHC trong đề nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh; xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành và duy trì TTHC thật sự cần thiết với chi phí tuân thủ thấp.

Các Bộ ngành, địa phương cần chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương thực hiện công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTCH trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC.

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản thực thi 797 TTHC, giấy tờ công dân, 627 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và 445 TTHC phải phân cấp theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trong tháng 9/2023.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, phải xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC, để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát TTHC để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao...

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thẩm định chặt chẽ quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC trái thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo đảm các nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia; hoàn thành trong tháng 7/2023.

Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng thanh tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai công tác này tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm thực chất, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Đức Dũng