Năng lượng phát triển

Thu hồi giấy phép hoạt động Nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Thứ sáu, 27/11/2020 | 21:33 GMT+7
Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL ngày 27/11/2020 về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) vì những vi phạm của nhà máy này trong thời gian vừa qua.

Theo Quyết định, từ ngày 27/11/2020, Cục Điều tiết Điện lực thu hồi giấy phép hoạt động điện lực số 383/GP-ĐTĐL ngày 12/12/2019 cấp cho Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Trước đó, ngày 16/11/2020, Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình Nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Kết quả là Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP với các lỗi như sau: vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; không thực hiện quan trắc quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Nhà máy thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép hoạt động

Ngoài ra, theo quy định của Luật Điện lực, Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định về vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung), điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; không thực hiện quan trắc là vi phạm điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Các hành vi vi phạm của Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam là không thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực về nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Điện lực, hành vi của công ty thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực.

Căn cứ các quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Nhã Quyên