Triển khai điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn Hà Nội

Thứ ba, 28/12/2021 | 10:05 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND về việc triển khai Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, UBND thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn, kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Công bố được kết quả tổng kiểm kê, báo cáo tài nguyên nước Thủ đô theo giai đoạn 5 năm một lần vào các năm 2025, 2030 và báo cáo sử dụng nước hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không định kỳ, thành phố phấn đấu hoàn thành việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên phạm vi thành phố. Hoàn thành việc xác định và công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và đề xuất giải pháp thực hiện. Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất, đề xuất việc khoanh định vùng khai thác nước dưới đất phù hợp với trữ lượng nước dưới đất.

Hoàn thiện việc xác định và công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước nội tỉnh. Điều tra, đánh giá giếng khoan khai thác phải trám lấp trên địa bàn thành phố và đề xuất giải pháp thực hiện.

Điều tra cơ bản tài nguyên nước Thủ đô

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản có tính chất đặc thù, thành phố sẽ kịp thời cung cấp các thông tin, số liệu hiện trạng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước; tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; đánh giá, cảnh báo, dự báo tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên nước, diễn biến bất thường về số lượng, chất lượng các nguồn nước và các tác hại do nước gây ra; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất và các hoạt động khác để có giải pháp quản lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Hơn nữa, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2050, thông tin, số liệu, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước được xử lý, lưu trữ trên cơ sở nền tảng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến theo chuẩn mực chung của quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, khai thác, sử dụng, bảo vệ bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Theo đó, Sở TN&MT thành phố sẽ phối hợp với Bộ TN&MT và các Sở, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh. Chủ trì thực hiện và tổ chức thực hiện các đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được phê duyệt trong kế hoạch; các đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước có tính chất đặc thù thuộc thẩm quyền. 

Sở cũng chủ trì phối hợp tổ chức xây dựng phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch trên địa bàn.

Thanh Bảo