Năng lượng tái tạo

Xây dựng chính sách khả thi để thúc đẩy phát triển năng lượng hydrogen

Thứ năm, 22/2/2024 | 11:18 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành năng lượng và các hiệp hội ngành nghề chủ động nghiên cứu, đề xuất và tích cực tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, ban hành quy định, cơ chế, chính sách khả thi để thúc đẩy phát triển năng lượng hydrogen.

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến với các địa phương) triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/2/2024.

Để triển khai có hiệu quả Chiến lược năng lượng hydrogen, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách bao gồm: cập nhật các chủ trương, định hướng đề ra trong chiến lược để điều chỉnh, bổ sung, tích hợp vào các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan, nhất là chính sách khuyến khích sử dụng nhiên liệu hydrogen đối với phương tiện, thiết bị, hạ tầng giao thông xanh.

Quang cảnh hội nghị

Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng, lưu trữ, vận chuyển hydrogen và lĩnh vực thu giữ/sử dụng carbon phù hợp với quy định, tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng hydrogen và triển khai có hiệu quả những chương trình chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính theo các chương trình hợp tác quốc tế.

Với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành năng lượng (EVN, PVN, TKV, hóa chất, xăng dầu…) và các hiệp hội ngành nghề, Bộ trưởng yêu cầu tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong chiến lược; chủ động nghiên cứu, đề xuất và tích cực tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, ban hành quy định, cơ chế, chính sách khả thi để thúc đẩy phát triển năng lượng hydrogen.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp chủ động xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với Chiến lược năng lượng hydrogen; tăng cường huy động nguồn vốn trong và ngoài nước để thực hiện các dự án đầu tư về năng lượng có nguồn gốc hydrogen.

Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phát triển năng lượng hydrogen

Các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương tập trung làm tốt truyền thông phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của chiến lược; khẩn trương tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện những mục tiêu, giải pháp đề ra trong chiến lược. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành quy định, cơ chế chính sách liên quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án năng lượng hydrogen. Các đơn vị định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chiến lược theo nhiệm vụ được phân công và kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh...

Nhã Quyên (t/h)