Bạc Liêu triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ năm, 1/2/2024 | 15:38 GMT+7
Nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển nhanh, bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển theo thứ tự ưu tiên phát triển lần lượt là du lịch và dịch vụ biển, năng lượng sạch, kinh tế hàng hải, nuôi trồng khai thác thủy sản, nông, lâm, diêm nghiệp và ứng dụng khoa công nghệ.

Về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tỉnh Bạc Liêu sẽ tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; phấn đấu tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đạt khoảng 90%, giảm thiểu 70% rác thải nhựa trên biển và đại dương, 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị vứt bỏ được thu gom chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển.

100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; 100% khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Bạc Liêu triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển; duy trì tỷ lệ che phủ rừng; có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển; ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng dựa vào sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu và tác động của nước biển dâng; điều tra, đánh giá tiềm năng giá trị các tài nguyên biển quan trọng; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đảm bảo tích hợp, chia sẻ và cập nhật.

Tầm nhìn đến năm 2050, tài nguyên biển sẽ được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả nhằm đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về biển theo hướng tăng trưởng xanh; đa dạng sinh học biển được bảo tồn; môi trường biển trong lành, xã hội hài hòa với thiên nhiên.

Với các mục tiêu đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; điều tra cơ bản biển; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tỉnh cũng sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; hợp tác quốc tế; triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ theo Kết luận số 126-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chuyên ngành có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn tài nguyên biển phù hợp với quy hoạch; giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, bảo vệ hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo quy định; tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển theo đúng quy định và phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh; điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải ra biển theo quy định.

UBND tỉnh Bạc Liêu giao UBND các huyện, thành phố ven biển xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh tại địa phương và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ trên phạm vi địa bàn quản lý; xây dựng, điều chỉnh, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch này trong phạm vi, quyền hạn của địa phương…

Gia Linh