Quy hoạch, xây dựng

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Thứ hai, 7/6/2021 | 04:24 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tai Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, có 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương (như chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ…); 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh (22 thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện).

Các thủ tục hành chính được coi là không cần thiết được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Đồng thời, Bộ cũng bãi bỏ 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (như quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội…); 2 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (như trình tự, thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Khánh Nam