Nông nghiệp sạch

Bảo đảm an ninh lương thực cho dân cư Hà Nội

Thứ tư, 31/5/2023 | 15:05 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh lương thực cho 10 triệu dân cư trú, sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Trong đó đặc biệt hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội các đoàn thể nhân dân trong việc bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn Hà Nội ở mọi tình huống. Phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế và sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững…

Theo kế hoạch, Hà Nội định hướng đến năm 2030 có diện tích canh tác lúa còn khoảng 55.000ha; sản lượng lúa hàng năm ít nhất 660.000 tấn để làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn. Bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng với khẩu phần ăn cân đối, khoa học; nâng mức tiêu thụ lương thực; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em…

Bảo đảm an ninh lương thực cho dân cư Hà Nội

Kế hoạch nêu rõ, để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các ban, ngành chủ động thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Bao gồm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền về công tác bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, an ninh lương thực của thành phố. Tiếp tục cơ cấu lại để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Nghiên cứu đổi mới cơ chế chính sách bảo đảm an ninh lương thực; nâng cao khả năng và quyền tiếp cận của người dân đối với lương thực, thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh lương thực; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Thực hiện thu hút các nguồn lực và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực.

Trước đó, ngày 25/5, UBND thành phố Hà Nội cũng có Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn thành phố. Quyết định nhằm đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng, bền vững, đáp ứng được nhu cầu của người dân Thủ đô. Bên cạnh đó, các định mức kinh tế kỹ thuật được áp dụng để thực hiện chương trình khuyến nông, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố.

Theo đó, để đảm bảo phát triển sản xuất, an ninh lương thực trên địa bàn, thành phố chỉ đạo tiến hành khuyến nông với các mô hình sản xuất lúa hữu cơ, lúa bản địa; nhân giống lúa chất lượng; ứng dụng phân hữu cơ nano trong sản xuất lúa…

Huyền Dung