Bình Thuận ban hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Thứ hai, 27/5/2024 | 11:31 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 1089/QĐ-UBND về quy chế tạm thời quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, quy chế này quy định việc tạm thời quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là IOC Bình Thuận) trong thời gian triển khai thử nghiệm.

Bình Thuận triển khai phát triển mô hình đô thị thông minh

Quyết định nêu 6 nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận: 

Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác về thông tin, dữ liệu; an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu theo quy định hiện hành.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, dữ liệu cung cấp cho IOC Bình Thuận; đảm bảo khai thác, kết nối các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang sử dụng để cung cấp dữ liệu cho IOC Bình Thuận theo hướng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn thông tin mạng.

Điều chỉnh, bổ sung và khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành và sử dụng.

Khai thác, sử dụng theo đúng chức trách, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và phân quyền của hệ thống.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, quy chế, văn bản chỉ đạo, điều hành đảm bảo điều kiện để triển khai quản lý, vận hành và sử dụng IOC Bình Thuận đạt kết quả đề ra trong thời gian thử nghiệm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và tình hình thực tế của tỉnh để tham mưu, đề xuất nguồn lực (kinh phí, nhân lực) để đảm bảo IOC Bình Thuận hoạt động hiệu quả theo yêu cầu và đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với IOC Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông thông tin, tuyên truyền giới thiệu IOC Bình Thuận để tổ chức, cá nhân biết và hưởng ứng sử dụng. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai, quản lý, vận hành và sử dụng IOC Bình Thuận.

Hải Long