Phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An

Thứ hai, 25/3/2024 | 10:42 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, biên bản 1.0.

Theo quyết định, kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Nghệ An.

Xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An nhằm mục đích: xác định tầm nhìn và kế hoạch tổng thể, lâu dài, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ và bền vững trong phát triển đô thị thông minh; xây dựng nền tảng tổng thể làm căn cứ để địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan thiết kế, xây dựng thành phần, chức năng, giải pháp và dịch vụ ứng dụng ICT trong việc xây dựng đô thị thông minh ở địa phương.

Phạm vi áp dụng là áp dụng chung trong triển khai hạ tầng số, hạ tầng thông tin, làm nền tảng để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của đô thị thuộc tỉnh Nghệ An. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ nội dung, yêu cầu và nguyên tắc của kiến trúc khi triển khai dự án, nhiệm vụ đầu tư phát triển, các kế hoạch thuê dịch vụ hướng tới phục vụ cho các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An. Phối hợp với Sở Xây dựng đảm bảo việc triển khai kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh phù hợp với nội dung triển khai của Đề án đô thị thông minh đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng kế hoạch để triển khai các nội dung của kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An. Chủ trì, xây dựng các các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thực hiện kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An.

Thẩm định sự phù hợp của các kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An và kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An. Duy trì, cập nhật kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Sở chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh của tỉnh, phù hợp với kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh của đơn vị vừa góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông nói riêng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã: phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, địa phương theo xu hướng, mô hình kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh và đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo sự kết nối và chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, thông tin số. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan triển khai các chương trình, dự án đô thị thông minh trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất.

Theo lộ trình và hướng dẫn của tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều hành thành phần (OC) cấp huyện kết nối vào Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.

Nhã Quyên