Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo Luật Điện lực sửa đổi

Thứ tư, 10/7/2024 | 11:08 GMT+7
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và phân công của Chính phủ, Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ Luật Điện lực (sửa đổi) tại tờ trình số 4742/TTr-BCT.

Thực hiện Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 8/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, Bộ Công Thương được giao chủ trì soạn thảo dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Trên cơ sở các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã thực hiện tổng kết, đánh giá quy định của Luật Điện lực hiện hành; thành lập ban soạn thảo (gồm 47 thành viên) và tổ biên tập Luật (gồm 133 thành viên); tổ chức xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật (qua hình thức đăng tải trên các cổng thông tin điện tử, tổ chức hội thảo, gửi công văn và trao đổi trực tiếp…). Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực điện lực, Bộ Công Thương đã tổ chức tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Luật và được Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 6 năm 2024. Ngày 5/7/2024, Bộ Công Thương trình Chính phủ Luật Điện lực (sửa đổi) tại tờ trình số 4742/TTr-BCT.

Ảnh minh họa

Về bố cục, dự thảo Luật Điện lực bao gồm 9 chương với 119 điều: chương I. Quy định chung; chương II. Quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư dự án điện lực; chương III. Phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới; chương IV. Giấy phép hoạt động điện lực; chương V. Hoạt động mua bán điện; chương VI. Vận hành, điều độ hệ thống điện quốc gia; chương VII. Bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện; chương VIII. Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện lực; chương IX. Điều khoản thi hành.

Dự kiến khi Luật ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng thi hành Luật có trách nhiệm thực thi Luật, trong đó Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Bộ Công Thương đã có các đơn vị trực thuộc để quản lý lĩnh vực điện lực được Luật Điện lực điều chỉnh như Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Dầu khí và Than… đảm bảo việc thi hành Luật được đồng bộ, thống nhất. Ở địa phương, Sở Công Thương của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực.

Bên cạnh đó, việc thực thi các chính sách còn do đội ngũ cán bộ công nhân viên của toàn ngành điện (trong và ngoài EVN) thực hiện; cũng như sự tham gia vào các khâu từ sản xuất, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đình Tú