Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ Đà Nẵng phát triển thành phố thông minh

Thứ sáu, 28/6/2019 | 11:54 GMT+7
Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng có đề xuất cụ thể nội dung cần hỗ trợ, các cơ chế chính sách liên quan và xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể cho việc xây dựng thành phố thông minh.

Đà Nẵng là một trong 3 thành phố Việt Nam tham gia mạng lưới các TP thông minh ASEAN

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng về việc hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh cho thành phố.

Bộ Xây dựng hoan nghênh nỗ lực của TP Đà Nẵng để trở thành một trong những đô thị đi đầu cả nước về phát triển đô thị thông minh. Bộ Xây dựng đã có nhiều trao đổi và phối hợp làm việc với Đà Nẵng về các nội dung liên quan tới lĩnh vực đô thị thông minh, góp ý Đề án xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29/12/2018).

Hiện nay, Bộ Xây dựng được giao là đầu mối quốc gia về xây dựng thành phố thông minh, đồng thời là đại diện quốc gia của Việt Nam tham gia Mạng lưới các TP thông minh ASEAN (ASCN), trong đó, TP Đà Nẵng là 1 trong 3 thành phố đại diện của Việt Nam tham gia trong Mạng lưới.

Vì vậy, để thực hiện hỗ trợ và hợp tác có hiệu quả với TP Đà Nẵng về phát triển đô thị thông minh, Bộ Xây dựng giao Cục Phát triển đô thị là đơn vị đầu mối liên hệ, phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh cho TP Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng có đề xuất cụ thể nội dung cần hỗ trợ, các cơ chế chính sách liên quan và xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể.

Nam Yên