Bất động sản

Cần Thơ sẽ có thêm 600.000 m2 sàn nhà ở trong năm 2022

Thứ tư, 20/4/2022 | 11:03 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ năm 2022. Theo kế hoạch được phê duyệt thì tổng diện tích nhà ở tại thành phố Cần Thơ sẽ tăng thêm trong năm 2022 là 628.638 m2 sàn.

Trong đó, diện tích nhà ở thương mại, khu đô thị là 104.893m2, chiếm tỷ lệ 17,5%; diện tích sàn nhà ở trong dự án tái định cư là 62.852 m2, chiếm tỷ lệ 10,5%; diện tích sàn nhà ở dân tự xây dựng là 60.893 m2, chiếm tỷ lệ 72%.

Dự báo diện tích nhà ở toàn thành phố Cần Thơ lũy kế đạt khoảng 28.933.952 m2. Trong đó, diện tích nhà ở tại đô thị khoảng 19.230.924 m2; tổng diện tích nhà ở nông thôn là 9.703.028 m2. Diện tích nhà ở bình quân thành phố Cần Thơ năm 2022 khoảng 22,9 m2/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị khoảng 23,1 m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn khoảng 22,5 m2/người.

Thành phố Cần Thơ dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được phê duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm đến 2 nhóm: quỹ đất bố trí xây dưng nhà ở xã hội cho công nhân; quỹ đất tái định cư phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Năm 2022, thành phố Cần Thơ mời gọi đầu tư phát triển mới: dự án nhà thương mại là 880,8 ha; dự án nhà ở xã hội là 21,6 ha; dự án nhà ở tái định cư là 44,2 ha; toàn thành phố Cần Thơ là 946,6 ha. Trong đó, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 là 1.262,5 m2, năm 2022 là 501,6 là ha; hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 và chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 là 1.112,4 ha, năm 2022 là 445 ha.

Cần Thơ sẽ có thêm 600.000 m2 sàn nhà ở trong năm 2022

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tham mưu UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của UBND các quận, huyện và các Sở, ban ngành có liên quan. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở.

Công khai, minh bạch chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở; hướng dẫn việc triển khai, cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng “Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ” để thực hiện phát triển nhà ở xã hội cho thành phố Cần Thơ. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại khu vực đô thị của thành phố Cần Thơ.

Khánh Nam