Chuẩn bị tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

Thứ ba, 17/8/2021 | 10:44 GMT+7
Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg phê duyệt đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.

Đề án nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện về nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo đảm quyền, lợi ích và nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

Cụ thể đây sẽ là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực của đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác đàm phán; tổng hợp thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án đàm phán; bố trí đầy đủ nguồn lực về tài chính, phương tiện cho công tác chuẩn bị đàm phán. Thiết lập cơ chế điều phối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong suốt quá trình chuẩn bị, tham gia xây dựng Thỏa thuận. Tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia đối với khu vực và quốc tế trong các nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương; đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Thỏa thuận.

Tình trạng ô nhiễm nhựa đại dương hiện đang rất cấp bách

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể gồm: xây dựng năng lực chuẩn bị đàm phán; thu thập thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu; bố trí nguồn lực công tác chuẩn bị đàm phán; thiết lập cơ chế điều phối; huy động hỗ nguồn lực trong nước và quốc tế; tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia.

Trong đó, nhiệm vụ huy động hỗ trợ trong nước và quốc tế được hướng dẫn thực hiện nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các quốc gia trong khu vực, trên thế giới về ô nhiễm nhựa đại dương; tăng cường năng lực cho các cán bộ có liên quan đến công tác đàm phán. Xây dựng và tổ chức mạng lưới đối tác giữa khu vực Chính phủ, tư nhân, các tổ chức liên quan đến nhựa và rác thải nhựa, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chuẩn bị đàm phán.

Còn nhiệm vụ tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia cũng được nhấn mạnh thực hiện nhằm chủ động, tích cực trong việc tham gia xây dựng, đàm phán song phương, đa phương, với những đóng góp cụ thể của Việt Nam, bảo đảm quyền lợi và phù hợp điều kiện của Việt Nam; đăng cai tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về ô nhiễm nhựa đại dương, khẳng định trách nhiệm, nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết ô nhiễm nhựa toàn cầu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện đề án; xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương làm cơ sở xây dựng lập trường của Việt Nam trong đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá các quy định pháp luật trong và ngoài nước về quản lý chất thải nhựa và rác thải đại dương để chuẩn bị cho việc xây dựng Thỏa thuận.

Khánh An