Văn hóa, du lịch

Chuyển đổi số trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ sáu, 27/11/2020 | 15:49 GMT+7
Ngày 26/11, tại Hội nghị Xây dựng Chương trình chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã xác định chuyển đổi số ngành VHTTDL là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới.

Chuyển đổi số không chỉ hướng tới các mục tiêu nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao hiệu quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ… mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là chuyển đổi số trong ngành VHTTDL cùng với chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực ra toàn cầu.

Nhận thấy chuyển đổi số trong ngành VHTTDL vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do đặc thù và đa dạng trong các lĩnh vực, chuyên môn, nghiệp vụ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định nhiệm vụ chuyển đổi số tại lĩnh vực mình quản lý là một quá trình chuyển biến trong hoạt động của đơn vị, không thể làm trong thời gian ngắn. Chuyển đổi số phải được xây dựng riêng hoặc lồng ghép nội dung trong chương trình, kế hoạch, đề án do đơn vị xây dựng suốt cả quá trình tham mưu và quản lý nhà nước.

Cổng Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ VHTTDL cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra tại Quyết định số 749 về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ VHTTDL đã cung cấp 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Hiện có 4.432 hồ sơ được giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 50,6%, tính đến cuối tháng 10/2020.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao khi kết nối liên thông và tích hợp cung cấp 32 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 33,6%.

Ngoài ra, hệ thống dịch vụ công của Bộ cũng đã tích hợp với Cổng Hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov và cung cấp giải pháp thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Khả Di