Văn hóa, du lịch

Đắk Lắk triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại

Thứ sáu, 5/11/2021 | 15:52 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 10481/KH-UBND về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 – 2026.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Trong đó hướng đến phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các nước, đóng góp vào việc nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

Theo kế hoạch, Chiến lược văn hóa đối ngoại được kỳ vọng sẽ hoàn thành được các mục tiêu như: công tác quảng bá hình ảnh quốc gia với các nội dung: tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú như Ngày/Tuần Văn hóa; lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy các danh hiệu thế giới, giải thưởng khu vực và quốc tế, tôn vinh danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam. Hay những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk để từng bước mở rộng hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh với các nước khác trong khu vực ASEAN…

Đắk Lắk giao lưu, đối ngoại văn hóa với các quốc gia khác

Áp dụng khoa học, công nghệ số khi triển khai thực hiện đối ngoại văn hóa, trong đó thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi.

Gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường hiểu biết lẫn nhau khi đối ngoại văn hóa.

Ngoài ra, kế hoạch nêu rõ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ là cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chiến lược. Đầu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống, ấn phẩm văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa phục vụ những hoạt động văn hóa đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đẩy mạnh đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại của Trung ương tại tỉnh.

Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ thực hiện các chương trình giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh với bạn bè quốc tế khi đến thăm tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội... để tuyên truyền, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Đắk Lắk với bạn bè quốc tế.

Đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc, di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh; đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Khánh An